ТекI бжэщхьэIум

Махуэр уейщи, жьы зэпихум
Хуарзэу уэсыр къырехьэкI,
КъуакIи тафи къимыгъанэу
Джэбын хужьыр къырешэкI.

Зэман кIэщIкIэ борэнышхуэм
Дуней псори игъэщтащ,
Тафэм хуэфIу мыл Iув пхъафэр
Нэр тепщIыпщIэу тырилъхьащ.

ГущIгьуншэу а щIымахуэр
Хунэмысхэм топщыхьыф,
А тхьэмыщкIэм я пкъы хейхэм
Мыл Iув джани щетIэгъэф.

Борэнышхуэр хуэщIа гупым
Я бжэщхьэIум щыфиинт?
Е уэсукхъуэр бей сэрейхэм
Жьы кIрахъуэм дихьэфынт?

Уэс, Iумылхэр, жьы борэнхэр
Бейм я дежкIэ дыхьэшхэнщ,
Шагьдиижьхэр къыдагъафэу
А жьы фийхэр я джэгуэнщ.

ФщIэуэ пIэрэ борэнышхуэм
Хэт жьуджалэу иубыдар,
Дунеишхуэм и борэным
Щымышынэу къэтэджар?

Фыз быныбэщ, илI тутнакъым
ЩIэупщIэну гъуэгу техьащ,
«Дыщэ» дамэу «зиусхьэнхэм»
Я суд унэм хуигъэзащ.

Дуней псори толъкъун хъуащи,
Фыз лъэс пцIанэр ныхосыхь,
И щхьэц тIэкIур мыл щыгъэхукIэ
ЗэщIэблащи, и псэр ехь.

Сабий цIыкIухэм я хъыбарыр
ЛIым хуихьыным йопIэщIэкI,
Ар илъагьум бэлыхь псори
ЩхьэщыкIыну и гум къокI.

«Зиусхьэнхэм» я суд бжэIум
Мывэ сыну Iууващ,
Нэхущ вагъуэу ущхъуэнтIауэ
Тэлай куэдкIэ ар Iутащ.

ЗытэлайкIэ дэп жьэражьэу
«Дыщэ» дамэр къыщIэкIащ,
Джатэ Iэпщэр иришэхри,
ПащIэжьитIыр иIуэнтIащ.

Страниц: 1 2