ТекI бжэщхьэIум

Тутын Iугъуэу къыжьэдихур
Щхьэгум пшагьуэу щокIэрахъуэ,
Хъуанэ бзаджэу къыжьэдэкIым
Фыз тхьэмыщкЬр зэфIегъапщхьэ.

«ТекI бжэщхьэIум! Хьэм
                                 улъыхъуэм,
Хьэхэм я кхъэм щIатIэжащ!
МазитI хъуащи, большевикыу
А уи лIыжьыр щIавэжащ!»

А сыхьэтым нэ пIащитIым
Уэфу нэпсхэр къыщIэхуащ,
Iумыл щыгьэу нэбжьыц кIыхьым
КIэришIахэр къэткIужащ.

Щхьэщэ ищIу фыз тхьэмыщкIэр
И хьэдащхьэм ныщIолъэIу,
ХьэщхьэрыIуэу «дыщэ» дамэм
Псалъэ фIейкIэ макъ егъэIу:

«Большевикхэр дэ дукIыхукIэ,
Хьэдэ ттыжу дыкъэса?
Нэмысыншэ, текI си гьуэгум,
Хьэдэ лъыхъуэ сэ сыхъуа?!» —

ЖиIэу папщэу, ину бакъуэу
«Дыщэ» дамэр ежьэжащ,
Жэуап бзаджэм зэщигуауэ
Фызыр гъуэгыу IукIыжащ.

Большевикыу ар щытати —
Адэ закъуэр яукIащ,
НэкIум нэпсхэр тещтхьэжауэ
Сабий цIыкIухэм хыхьэжащ.

Бжащхьэ гъуанэм хьэ къугъ макъыу
Борэныжьыр къыщогуо,
А гуо макъым сабий цIыкIухэр
ЩэIукIэ-«IыхькIэ» къыдожьу.

Унэ гъуанэм къиса уэсым
Бын тхьэмыщкЬр сытхъу ищIащ,
МэжэщIалIэм, щIыIэ лIэным
Я щхъуэц тIэкIухэр дэтэджащ.

Хунэмысхэм я хьэдагьэр
Бейм я дежкIэ дыхьэшхэнщ,
Зеиншагъэр куэд гъэхъуным
А бзаджэжьхэр хуэжыджэрщ.

А бынунэм я хьэдагьэр
Куэд дэмыкIыу ужьыхащ,
Хейм я лIыфхэу, нып плъыжь
                                 щIэтхэу
Болшевикхэр къэсыжащ.

1933г

Страниц: 1 2